Wypożyczalnia przyczep prowadzona jest przez firmę "Inne Michał Wysmułek", mającą siedzibę w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 88/35. Wypożyczenie przyczepy campingowej następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP CAMPINGOWYCH

1.

Aby wypożyczyć przyczepę campingową Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia przyczepy campingowej i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu przyczepy sprawnej technicznie.

2.

Wypożyczenie przyczepy campingowej następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości /dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy/, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.

3.

Na okres wypożyczenia przyczepy campingowej zostaje pobrana kaucja zwrotna w wysokości 500 zł.

4.

Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia przyczepy campingowej bez podania przyczyny.

5.

Opłaty za wypożyczenie przyczepy campingowej pobierane są z góry wg cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.

6.

Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

7.

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

8.

Klient ma prawo wybrać odpowiednią dla siebie przyczepę campingową pod względem własnych upodobań, możliwości wypożyczalni i sugestii personelu.

9.

Wypożyczający ma obowiązek korzystania z przyczepy campingowej oraz jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

10.

Przyczepę campingową należy zwrócić w należytej czystości.

11.

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

12.

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia przyczepy campingowej w momencie, gdy uszkodzenia jej będą tak znaczne, że jej naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonej przyczepy, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

13.

W przypadku użyczenia przyczepy campingowej osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

14.

Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonej przyczepie campingowej. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

15.

Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie przyczepy campingowej oraz jej wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

16.

W przypadku utraty wypożyczonej przyczepy campingowej lub jej wyposażenia na skutek kradzieży Wypożyczający jest zobowiązany do powiadomienia policji , jak również Wypożyczalnię.

17.

Przyczepę campingową oraz jej wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu przyczepy campingowej należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 600-630-999.

18.

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania przyczepy campingowej przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej przyczepy campingowej.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez firmę INNE Michał Wysmułek z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 88/35, w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy wypożyczenia sprzętu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Przekazane dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim.