Wypożyczalnia przyczep prowadzona jest przez firmę "Inne Michał Wysmułek", mającą siedzibę w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 88/35. Wypożyczenie przyczepy campingowej następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEP CAMPINGOWYCH

1.

Aby wypożyczyć przyczepę campingową Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia przyczepy campingowej i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu przyczepy sprawnej technicznie.

2.

Wypożyczenie przyczepy campingowej następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości /dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy/, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.

3.

Na okres wypożyczenia przyczepy campingowej nie pobiera się kaucji zwrotnej.

4.

Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia przyczepy campingowej bez podania przyczyny.

5.

Opłaty za wypożyczenie przyczepy campingowej pobierane są z góry wg cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.

6.

Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

7.

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

8.

Klient ma prawo wybrać odpowiednią dla siebie przyczepę campingową pod względem własnych upodobań, możliwości wypożyczalni i sugestii personelu.

9.

Wypożyczający ma obowiązek korzystania z przyczepy campingowej oraz jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

10.

Przyczepę campingową należy zwrócić w należytej czystości.

11.

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

12.

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia przyczepy campingowej w momencie, gdy uszkodzenia jej będą tak znaczne, że jej naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonej przyczepy, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

13.

W przypadku użyczenia przyczepy campingowej osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

14.

Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonej przyczepie campingowej. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

15.

Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie przyczepy campingowej oraz jej wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

16.

W przypadku utraty wypożyczonej przyczepy campingowej lub jej wyposażenia na skutek kradzieży Wypożyczający jest zobowiązany do powiadomienia policji , jak również Wypożyczalnię.

17.

Przyczepę campingową oraz jej wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu przyczepy campingowej należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 600-630-999.

18.

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania przyczepy campingowej przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej przyczepy campingowej.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez firmę INNE Michał Wysmułek z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 88/35, w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy wypożyczenia sprzętu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Przekazane dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim.