Wypożyczalnia namiotów prowadzona jest przez firmę "Inne Michał Wysmułek", mającą siedzibę w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 88/35. Wypożyczenie namiotu następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NAMIOTÓW

1.

Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia namiotu i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści.

2.

Wypożyczenie namiotu następuje na podstawie ważnego dokumentu tożsamości /dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy/, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.

3.

Na okres wypożyczenia namiotu pobiera się kaucję zwrotną w kwocie 100 zł.

4.

Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia namiotu bez podania przyczyny.

5.

Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry wg cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.

6.

Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

7.

Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

8.

Klient ma prawo wybrać odpowiedni dla siebie namiot pod względem własnych upodobań, możliwości wypożyczalni i sugestii personelu obsługi.

9.

Wypożyczający ma obowiązek korzystania z namiotu oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

10.

Sprzęt należy zwrócić w należytej czystości.

11.

Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Klient, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

12.

Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu , według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

13.

W przypadku użyczenia namiotu osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

14.

Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym namiocie. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

15.

Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie namiotu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

16.

W przypadku utraty wypożyczonego namiotu lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości namiotu lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.

17.

Namiot oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu namiotu należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 600-630-999.

18.

Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania namiotów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych namiotów.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez firmę INNE Michał Wysmułek z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 88/35, w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy wypożyczenia sprzętu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Przekazane dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim.