REGULAMIN WYCIECZEK ROWEROWYCH

1.

Organizatorem wycieczek rowerowych jest "Inne Michał Wysmułek", z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 88/35 zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Każda osoba która zapisze się na wycieczkę lub zostanie zgłoszona do udziału w wycieczce przez innego zgłaszającego i która opłaci swój udział w wycieczce oraz pojawi się w punkcie zbiórki w dniu wycieczki tuż przed jej rozpoczęciem uzyskuje status uczestnika i będzie zwana dalej „Uczestnikiem”.

3.

Przez „wycieczkę” należy każdorazowo rozumieć wycieczkę rowerową organizowaną przez Organizatora.

4.

Uzyskanie statusu Uczestnika jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu przez Uczestnika.

5.

Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 14 rok życia. Każdemu niepełnoletniemu Uczestnikowi musi towarzyszyć Uczestnik pełnoletni (opiekun prawny), który bierze na siebie odpowiedzialność za opiekę nad taką osobą.

6.

Organizator może wyrazić zgodę na udział osoby, która nie ukończyła 14 roku życia, a odpowiedzialność za taką decyzję biorąc pod uwagę długość trasy i czas trwania wycieczki bierze na siebie opiekun prawny.

7.

Uczestnik który nie ukończył 18 roku życia jest zobowiązany posiadać kartę rowerową.

8.

Uczestnik powinien pojawić się na miejscu zbiórki na 15 minut przed rozpoczęciem wycieczki w celu weryfikacji tożsamości i zapoznania się z zasadami, które będą obowiązywały podczas wycieczki.

9.

Uczestnik musi być trzeźwy przez cały okres trwania wycieczki. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej zasady Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z wycieczki kierując się względami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W takiej sytuacji Uczestnik jest zobowiązany zwrócić wypożyczony rower bez prawa do zwrotu opłaty jego wypożyczenie oraz opłaty za udział w wycieczce. Jednocześnie Organizator przypomina, że jazda rowerem po spożyciu alkoholu lub zażyciu substancji psychotropowych jest przestępstwem.

10.

Uczestnik jest zobowiązany dostosować ubiór do panujących w danym dniu warunków atmosferycznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dyskomfort spowodowany niewłaściwym przygotowaniem ze strony Uczestnika w tym zakresie.

11.

Organizator zaleca jazdę w kasku ochronnym. Organizator zapewnia kaski wszystkim uczestnikom wycieczki.

12.

Uczestnik jest zobowiązany posiadać przy sobie opaskę odblaskową otrzymaną od Organizatora przez cały czas trwania wycieczki.

13.

Uczestnik oświadcza, że jego przygotowanie kondycyjne i stan zdrowia pozwalają mu na pokonanie całej trasy.

14.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce na dowolnym etapie. W takiej sytuacji uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt przewodnikowi lub innej osobie koordynującej wycieczkę na trasie. Opłata za udział w wycieczce nie podlega w takich okolicznościach zwrotowi.

15.

W przypadkach losowych (np. nagła nieprzewidziana utrata sił) Organizator zapewnia transport do najbliższej miejscowości (każda miejscowość na trasie posiada dworzec kolejowy).

16.

W przypadku awarii roweru wypożyczonego przez Organizatora wycieczki Uczestnik otrzymuje inny sprawny rower pozwalający na kontynuowanie trasy. Niesprawny sprzęt zabierze z trasy samochód serwisowy, który zawsze znajduje się w pobliżu.

17.

W przypadku awarii roweru należącego do Uczestnika, Organizator również udostępni rower zastępczy z własnych zasobów w celu dokończenia wycieczki. Niesprawny rower zabierze z trasy samochód serwisowy i zawiezie go na metę wycieczki, gdzie w przypadku standardowych awarii jak np. przebita dętka może dokonać odpłatnego serwisu.

18.

Organizator świadczy usługę polegającą na zorganizowaniu i obsłudze wycieczki rowerowej. Przez cały okres jej trwania Uczestnik może zgłaszać uwagi bezpośrednio przewodnikowi lub Organizatorowi pod nr tel. 600-630-999. W przypadku awarii sprzętu lub wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taki fakt.

19.

Organizator dochowa wszelkiej staranności, żeby wycieczka odbyła się bez przeszkód i zgodnie z harmonogramem. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (wypadek, nagłe załamanie pogody i inne) dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu trwania wycieczki, żeby zrealizować cały program wycieczki.

20.

Na zgodne życzenie wszystkich Uczestników program wycieczki może ulec modyfikacjom.

21.

Maksymalna liczba Uczestników, która może wziąć udział w jednej wycieczce to 28 osób. Wycieczka odbywa się, jeżeli zgłosi się minimum 10 Uczestników. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Organizator zaproponuje inny najbliższy termin lub zwróci całą opłatę za udział.

22.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wycieczki najpóźniej na 12 godzin przed jej rozpoczęciem, jeżeli z prognoz pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz innych wiarygodnych źródeł będzie wynikało, że warunki atmosferyczne w czasie trwania wycieczki będą wyjątkowo niekorzystne (prognozowane intensywne opady deszczu, wysokie ryzyko wystąpienia burzy lub porywisty wiatr). Organizator poinformuje o takiej sytuacji wysyłając wiadomości SMS. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Organizator zaproponuje inny termin lub zwróci całą opłatę za udział.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez firmę INNE Michał Wysmułek z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 88/35, w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy wypożyczenia sprzętu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Przekazane dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim.